Witaj! Zapraszamy do współpracy!

INFORMATION

Emco | Find out more

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO W FIRMIE EMCO MARCIN RUTKOWSKI

 

 • Zasady Ogólne
  1.  Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest EMCO Marcin Rutkowski, ul. Grażyny 15, p.228, 02-548 Warszawa, tel. +48 22 406 52 45, biuro@emco.net.pl, REGON: 017101334, NIP: 1131270321, zwany dalej Emco albo Administrator.
 • Cel monitoringu
  1. Monitoring wprowadza się w celu ochrony mienia w firmie EMCO Marcin Rutkowski;
 • Obszar i zasady monitoringu
  1. Monitoring wizyjny obejmuje pomieszczenia biurowe firmy EMCO w budynku przy ul. Grażyny 15 p. 228 i w budynku przy ul. Terespolskiej 17/B5 w Warszawie. 
  2. Monitorowane obszary będą oznaczone w widoczny sposób piktogramem przedstawiającym kamerę. 
  3. System monitoringu wizyjnego obejmuje zestaw kamer i rejestratorów oraz oprogramowania do obserwacji zapisów. 
  4. Monitoring obejmuje wyłącznie wizję i pozostaje aktywny przez całą dobę.  
  5. Obraz będzie nagrywany w celu późniejszej weryfikacji.
  6. Nagrania będą przechowywane przez okres do trzech miesięcy, chyba, że nagranie obrazu stanowić będzie dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub EMCO powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, w/w termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów, nagrania zostaną usunięte.]
 • Zakres monitoringu
  1. System monitoringu wizyjnego obejmuje kamery wewnątrz budynku, rejestratory zapisujące obraz na dysku, monitory pozwalające na podgląd nagrań.
  2. Odpowiedzialnym za system monitoringu tj. serwis i konserwację sprzętu jest podmiot zewnętrzny, z którym Emco podpisał odpowiednią umowę na wyżej wymienione czynności.
  3. Kopię nagrań z monitoringu sporządza Emco.
 • Ochrona danych osobowych
  1. Administrator spełnia obowiązek wynikający z art. 13 RODO tj. wobec podmiotów danych, których wizerunek został utrwalony za pomocą systemu monitoringu wizyjnego poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej w przy wejściu do biur Emco w widocznym miejscu oraz na stronie internetowej Emco.
  2. Każdy z podmiotów objętych systemem monitoringu wizyjnego posiada:
   1. prawo do dostępu do informacji o istnieniu monitoringu wizyjnego, jego zakresie i celu stosowania, o nazwie Administratora, jego danych rejestrowych i kontaktowych,
   2. prawo dostępu do nagrań – w uzasadnionych przypadkach,
   3. prawo do animizacji wizerunku lub a usunięcia danych jej dotyczących, 
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.
   5. prawo zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Udostępnienie nagrań
  1. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego udostępnia się na pisemny wniosek uprawnionych do tego organów – np. Policji, Prokuraturze, Sądom w zakresie prowadzonych przez nie czynności.
  2. Zapis monitoringu może być udostępniony osobom bezpośrednio zainteresowanym wyjaśnieniem zdarzenia z zachowaniem anonimizacji innych zarejestrowanych osób, których ujawnienie mogłoby doprowadzić do naruszenia praw i wolności osób.
  3. W przypadku uzasadnionych wniosków osób fizycznych lub w/w organów tj., jeśli nagrania miałyby stanowić dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, istnieje możliwość przedłużenia terminu przechowywania nagrań o czas niezbędny do zakończenia postępowania.
  4. Wniosek o kopie albo zabezpieczenie nagrania z monitoringu powinien wskazywać najbardziej przybliżoną datę i godzinę zdarzenia, w przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia odpowiedniego obrazu.
  5. Wykonana kopia z nagrań monitoringu wizyjnego zostaje zabezpieczona w Emco przez okres 3 miesięcy. W przypadku nieodebrania kopii przez Wnioskodawcę, po tym okresie zostaje ona zniszczona.
 • Zapisy końcowe
  1. Dane osobowe zarejestrowane za pomocą systemu monitoringu wizyjnego podlegają ochronie, nie podlegają udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom.
  2. Osoby mające wgląd do obrazu rzeczywistego lub nagrań archiwalnych z monitoringu wizyjnego, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Administrator wydał tym osobom stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a z  podmiotami zewnętrznymi zawarł stosowne umowy powierzenia danych osobowych.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE EMCO MARCIN RUTKOWSKI

 

Mając na względzie fakt, iż zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności art. 24 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” lub „RODO”) Firma EMCO Marcin
Rutkowski uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, zobowiązana jest wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby: 

 

 • przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO, 
 • oraz aby móc to wykazać, 
 • jak również wdrożyć odpowiednie polityki ochrony danych osobowych proporcjonalnie do czynności przetwarzania, 

 

została opracowana Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych dla firmy Emco Marcin Rutkowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15 p. 228, NIP: 1131270321; REGON: 017101334 (dalej „Polityka”). Dokument ten zawiera poniższe i jest do wglądu w siedzibie firmy.

 

SPIS TREŚCI

1 DEFINICJE

2 CEL POLITYKI

3 ZAKRES PODMIOTOWY

4 ZAKRES PRZEDMIOTOWY

5 WYZNACZENIE I OBOWIĄZKI PEŁNOMOCNIKA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

6 POZOSTAŁE OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA POLITYKĘ BEZPIECZEŃSTWA; OŚWIADCZENIA O ZAPOZNANIU SIĘ Z POLITYKĄ BEZPIECZEŃSTWA

7 WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

8 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

10 OSOBY UPOWAŻNIONE DO PRZETWARZANIA DANYCH

11 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

12 WYKAZ BUDYNKÓW, POMIESZCZEŃ LUB CZĘŚCI POMIESZCZEŃ, TWORZĄCYCH OBSZAR W KTÓRYM PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE; ZABEPIECZENIA FIZYCZNE DANYCH OSOBOWYCH

13 ZBIORY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ ZE WSKAZANIEM PROGRAMÓW ZASTOSOWANYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

14 OPIS STRUKTURY ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH WSKAZUJĄCY ZAWARTOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH PÓL INFORMACYJNYCH I POWIĄZANIA MIĘDZY NIMI

15 REJESTROWANIE CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

16 SPOSÓB PRZEPŁYWU DANYCH POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI

17 OKREŚLENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH NIEZBĘDNYCH DO ZAPEWNIENIA POUFNOŚCI, INTEGRALNOŚCI I ROZLICZALNOŚCI PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

18 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, OBOWIĄZEK ICH ZABEZPIECZENIA I OCHRONY

19 OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZEŃ

20 WARUNKI NISZCZENIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH DANE OSOBOWE

21 WEJŚCIE W ŻYCIE

INTERESTED IN MANAGEMENT AND ADMINISTRATION EMPLOYMENT?
READ BEFORE YOU SEND YOUR CV

CANDIDATES

It is you who in the future will decide about the our company success. That is why we focus only on hardworking, committed, creative, ambitious and able to work in a team people. If you are interested in one of these positions please send us your CV with a photo and original, dedicated Cover Letter. Try and write something that will distinguish you among the hundreds of other candidates. Remember, pay attention to form. Sloppily executed CV or letter can effectively discourage us at the stage of pre-selection. If recruitment is currently not conducted, your application will go into our database and will be considered in the future. Send application to: biuro@emco.net.pl. We will contact with selected candidates in staffing time. Please attach a confidentiality clause reads as follows:

“I hereby authorize you to process my personal data included in my job application for the needs of the recruitment process conducted by Emco Marcin Rutkowski (in accordance with the Act dated. 29.08.97 Personal Data Protection Acts. Ust. No. 133 item. 883).”

LOCATION

The following positions concern work in the Mazowieckie Province but we also looking for partners willing to create local branches of our company in the biggest cities in Poland.

CONFIDENTIALITY

In accordance with Art. 24 paragraph. 1 of the Act of 29 August 1997 on the protection of personal data we inform you that your personal data administrator is Emco Marcin Rutkowski, with registered office in Warsaw at Kazimierzowska St. 43/55, 02-572 Warsaw. Your personal data will be processed for recruitment and will not be shared with other entities, you have the right to access to this data and correct them. Providing personal data is voluntary.