Witaj! Zapraszamy do współpracy!

INFORMACJE

Emco | dowiedz się więcej

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO W FIRMIE EMCO MARCIN RUTKOWSKI

 • Zasady Ogólne
  1.  Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Emco Marcin Rutkowski, ul. Biały Kamień 5/U3, 02-593 Warszawa, tel. +48 22 406 52 45, biuro@emco.net.pl, REGON: 017101334, NIP: 1131270321.
 • Cel monitoringu
  1. Monitoring wprowadza się w celu ochrony mienia w firmie Emco Marcin Rutkowski;
 • Obszar i zasady monitoringu
  1. Monitoring wizyjny obejmuje pomieszczenia biurowe firmy Emco w budynku przy ul. Biały Kamień 5/U3, 02-593 Warszawa
  2. Monitorowane obszary nie są oznaczone w widoczny sposób piktogramem przedstawiającym kamerę. 
  3. System monitoringu wizyjnego obejmuje zestaw kamer i rejestratorów oraz oprogramowania do obserwacji zapisów. 
  4. Monitoring obejmuje wyłącznie wizję i pozostaje aktywny przez całą dobę.  
  5. Obraz będzie nagrywany w celu późniejszej weryfikacji.
  6. Nagrania będą przechowywane przez okres do trzech miesięcy, chyba, że nagranie obrazu stanowić będzie dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Emco powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, w/w termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów, nagrania zostaną usunięte.
 • Zakres monitoringu
  1. System monitoringu wizyjnego obejmuje kamery wewnątrz budynku, rejestratory zapisujące obraz na dysku, monitory pozwalające na podgląd nagrań.
  2. Odpowiedzialnym za system monitoringu tj. serwis i konserwację sprzętu jest Emco.
  3. Kopię nagrań z monitoringu sporządza Emco.
 • Ochrona danych osobowych
  1. Administrator spełnia obowiązek wynikający z art. 13 RODO tj. wobec podmiotów danych, których wizerunek został utrwalony za pomocą systemu monitoringu wizyjnego poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej w przy wejściu do biur Emco w widocznym miejscu oraz na stronie internetowej Emco.
  2. Każdy z podmiotów objętych systemem monitoringu wizyjnego posiada:
   1. prawo do dostępu do informacji o istnieniu monitoringu wizyjnego, jego zakresie i celu stosowania, o nazwie Administratora, jego danych rejestrowych i kontaktowych,
   2. prawo dostępu do nagrań – w uzasadnionych przypadkach,
   3. prawo do animizacji wizerunku lub usunięcia danych jej dotyczących, 
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.
   5. prawo zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Udostępnienie nagrań
  1. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego udostępnia się na pisemny wniosek uprawnionych do tego organów – np. Policji, Prokuraturze, Sądom w zakresie prowadzonych przez nie czynności.
  2. Zapis monitoringu może być udostępniony osobom bezpośrednio zainteresowanym wyjaśnieniem zdarzenia z zachowaniem anonimizacji innych zarejestrowanych osób, których ujawnienie mogłoby doprowadzić do naruszenia praw i wolności osób.
  3. W przypadku uzasadnionych wniosków osób fizycznych lub w/w organów tj., jeśli nagrania miałyby stanowić dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, istnieje możliwość przedłużenia terminu przechowywania nagrań o czas niezbędny do zakończenia postępowania.
  4. Wniosek o kopie albo zabezpieczenie nagrania z monitoringu powinien wskazywać najbardziej przybliżoną datę i godzinę zdarzenia, w przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia odpowiedniego obrazu.
  5. Wykonana kopia z nagrań monitoringu wizyjnego zostaje zabezpieczona w Emco przez okres 3 miesięcy. W przypadku nieodebrania kopii przez Wnioskodawcę, po tym okresie zostaje ona zniszczona.
 • Zapisy końcowe
  1. Dane osobowe zarejestrowane za pomocą systemu monitoringu wizyjnego podlegają ochronie, nie podlegają udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom.
  2. Osoby mające wgląd do obrazu rzeczywistego lub nagrań archiwalnych z monitoringu wizyjnego, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Administrator wydał tym osobom stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a z  podmiotami zewnętrznymi zawarł stosowne umowy powierzenia danych osobowych.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE EMCO MARCIN RUTKOWSKI

Mając na względzie fakt, iż zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności art. 24 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” lub „RODO”) Firma EMCO Marcin Rutkowski uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, zobowiązana jest wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby: 

 • przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO, 
 • oraz aby móc to wykazać, 
 • jak również wdrożyć odpowiednie polityki ochrony danych osobowych proporcjonalnie do czynności przetwarzania, 

została opracowana Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych dla firmy Emco Marcin Rutkowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Biały Kamień 5/U3, 02-593 Warszawa, NIP: 1131270321; REGON: 017101334. Dokument ten zawiera poniższe i jest do wglądu w siedzibie firmy.

 

1 DEFINICJE

2 CEL POLITYKI

3 ZAKRES PODMIOTOWY

4 ZAKRES PRZEDMIOTOWY

5 WYZNACZENIE I OBOWIĄZKI PEŁNOMOCNIKA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

6 POZOSTAŁE OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA POLITYKĘ BEZPIECZEŃSTWA; OŚWIADCZENIA O ZAPOZNANIU SIĘ Z POLITYKĄ BEZPIECZEŃSTWA

7 WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

8 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

10 OSOBY UPOWAŻNIONE DO PRZETWARZANIA DANYCH

11 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

12 WYKAZ BUDYNKÓW, POMIESZCZEŃ LUB CZĘŚCI POMIESZCZEŃ, TWORZĄCYCH OBSZAR W KTÓRYM PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE; ZABEPIECZENIA FIZYCZNE DANYCH OSOBOWYCH

13 ZBIORY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ ZE WSKAZANIEM PROGRAMÓW ZASTOSOWANYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

14 OPIS STRUKTURY ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH WSKAZUJĄCY ZAWARTOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH PÓL INFORMACYJNYCH I POWIĄZANIA MIĘDZY NIMI

15 REJESTROWANIE CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

16 SPOSÓB PRZEPŁYWU DANYCH POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI

17 OKREŚLENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH NIEZBĘDNYCH DO ZAPEWNIENIA POUFNOŚCI, INTEGRALNOŚCI I ROZLICZALNOŚCI PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

18 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, OBOWIĄZEK ICH ZABEZPIECZENIA I OCHRONY

19 OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZEŃ

20 WARUNKI NISZCZENIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH DANE OSOBOWE

21 WEJŚCIE W ŻYCIE

JESTEŚ ZAINTERESOWANA/Y PRACĄ PRZY NIERUCHOMOŚCIACH?
PRZECZYTAJ ZANIM WYŚLESZ CV

KANDYDACI

To Ty w przyszłości zdecydujesz o sukcesie naszej firmy. Dlatego stawiamy tylko na ludzi pracowitych, zaangażowanych, kreatywnych, ambitnych i potrafiących pracować w zespole. Jeśli jesteś zainteresowana/y jednym z poniższych stanowisk prześlij nam swoje CV ze zdjęciem oraz oryginalny, dedykowany List Motywacyjny. Postaraj się i napisz coś, co wyróżni Cię pośród setek innych kandydatów. Pamiętaj, zwróć uwagę na formę. Niechlujnie wykonane CV czy List mogą nas skutecznie do Ciebie zniechęcić już na etapie wstępnej selekcji. Jeśli obecnie nie jest prowadzona żadna rekrutacja, Twoje zgłoszenie trafi do naszej bazy i będzie rozpatrywane w przyszłości. Aplikację wyślij na adres: biuro@emco.net.pl. Z wybranymi Kandydatami skontaktujemy się w momencie obsady stanowisk. Prosimy o załączenie klauzuli poufności o następującej treści:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Emco Marcin Rutkowski (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)”.

LOKALIZACJA

Stanowiska dotyczą pracy na terenie województwa mazowieckiego ale poszukujemy również partnerów chętnych do tworzenia lokalnych oddziałów naszej firmy w największych miastach w Polsce.

KLAUZULA POUFNOŚCI

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Emco Marcin Rutkowski z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Biały Kamień 5/U3, 02-593 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym podmiotom, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.